Skip navigation Menu

Voorwaarden aftrekbaarheid (studiekeuzebegeleiding) EH-Traject

Het EH-Traject is primair gericht op heroriëntatie en studiekeuze. Studiekeuzebegeleiding is binnen de huidige wetgeving aftrekbaar als scholingsuitgaven. Om de studiekeuzebegeleiding te kunnen opgeven als aftrekpost bij de belastingdienst dient er wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.

Studiekeuzebegeleiding valt in de wet onder `Scholingsuitgaven’. In artikel 6:27 Lid 1 van de Wet inkomstenbelasting staat uitgelegd wanneer er sprake is van scholingsuitgaven:

Scholingsuitgaven zijn de uitgaven die wegens het door de belastingplichtige volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning zijn gedaan voor:
a. lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld als bedoeld in artikel 7.44 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of promotiekosten;
b. door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Dit cursusgeld/collegegeld komt dus alleen in aanmerking voor aftrekbaarheid als er sprake is van scholingsuitgaven die “met het oog op verwerven van inkomen uit werk en woning zijn gedaan”. Wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld en wanneer is hier wel of geen sprake van?

Op het eerste gezicht lijkt het dat dit open is voor verschillende inzichten en interpretaties. Dit maakt het lastig om een heel erg hard oordeel te vestigen of studiekeuzebegeleiding ook 100% gegarandeerd fiscaal aftrekbaar is.
De rechter en de Tweede Kamer hebben de term “met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning” verder toegelicht:

“Volgens de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, blz. 260-261) betreffende artikel 6.27 van de Wet wordt met de term ‘met het oog op het verwerven van inkomen uit arbeid en woning’ beoogd aan te geven dat het doel van de opleiding bepalend is voor de aftrekbaarheid van de scholingsuitgave.”

Wat het doel dan precies moet inhouden, is als volgt omschreven:

“Het geobjectiveerde doel van het volgen van de opleiding of studie moet zijn hetzij het verbeteren van de financieel-economische positie van de belastingplichtige, hetzij het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die de belastingplichtige nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen uit tegenwoordige arbeid. Uitgaven voor een opleiding of studie die wordt gevolgd als hobby of uit persoonlijke interesse, kunnen dus niet als scholingsuitgaven in aanmerking komen, evenmin als dergelijke uitgaven in een te ver verwijderd verband staan met het verwerven van inkomen uit werk en woning.”

Bovenstaande passage is belangrijk. In nagenoeg alle rechtszaken over dit onderwerp wordt deze passage namelijk aangehaald om de fiscale aftrekbaarheid van scholingsuitgaven te beoordelen.

Ons inziens biedt het volgen van de EH mogelijkheden voor aftrek. Een en ander is afhankelijk van de beoordeling van de inspecteur. Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat de student zelf moet betalen om de aftrek te kunnen indienen. Het is wel zo dat eventuele ongebruikte aftrek in de toekomst alsnog opgevoerd kan worden, mits men in het jaar zelf die aangifte wel heeft gedaan. Dat kan dan via de persoonsgebonden aftrek later alsnog verrekend worden met eventueel inkomen.

AanmeldenWhatsappInstagramNieuwsbrief